WZÓR UMOWY O WSPÓŁPRACY

Niniejsza umowa została zawarta w dniu …………………………………. , w Lesznie pomiędzy:
Safe Home Dariusz Kociucki z siedzibą w Lesznie (64-100), ul. Słowiańska 55, działającą na podstawie wpisu do rejestru

przedsiębiorców prowadzonego przez Miasto Leszno, REGON 301093951, NIP 6972127122, zwaną dalej w treści umowy POŚREDNIKIEM .

zwaną dalej ?Firmą?,

a

Nazwa firmy: Adres siedziby: NIP:
REGON:

Imię i nazwisko osoby reprezentującej firmę: Numer dowodu:
Pesel:
Adres e-mail:

Numer telefonu:

zwaną dalej ?Doradcą?,
Firma i Doradca łącznie zwani dalej ?Stronami?.

§ 1. PRZEDMIOT UMOWY

 1. Z chwilą podpisania niniejszej Umowy, na mocy porozumienia Stron, rozwiązaniu ulegają wszystkie umowy o współpracy pomiędzy Stronami w zakresie czynności pomocniczych związanych z pośrednictwem w obrocie nieruchomościami, zwarte przed dniem podpisania niniejszej Umowy, jeżeli takie zostały zawarte.
 2. Przedmiotem niniejszej Umowy jest określenie wzajemnych warunków współpracy pomiędzy Stronami a zakresie czynności pomocniczych przy podejmowaniu działań związanych z oferowaniem usług świadczonych przez Firmę.
 3. Firma wykonuje między innymi usługi w zakresie wyszukiwania gruntów, nieruchomości, oferowania ich osobomtrzecim, wyszukiwania ofert finansowania zakupu, dzierżawy nieruchomości, w szczególności:
  a. wyszukiwania ofert nabycia lub zbycia praw do nieruchomości, dzierżawy nieruchomości albo ich części, b. wyszukiwania ofert innych niż określone w literze a, mających za przedmiot prawa do nieruchomości lubich części,
  c. wykonywania opracowań i ekspertyz dotyczących nieruchomości,
  d. świadczenia usług doradztwa w zakresie rynku nieruchomości oraz innych usług bezpośrednio lubpośrednio związanych z obrotem nieruchomościami,
  e. świadczenia usług pomocniczych do usług pośrednictwa finansowego oraz na rzecz podmiotówwykonujących działalność z zakresu pośrednictwa finansowego oraz świadczenia usług pośrednictwafinansowego na rzecz banków.
 4. Doradca oświadcza, że czynności pomocnicze w zakresie świadczonych przez Firmę usług wskazanych w ustępie 3niniejszego paragrafu przyjmuje do realizacji i zobowiązuje się do stałej współpracy w powyższym zakresie zawynagrodzeniem określonym w niniejszej Umowie.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości Strony postanawiają, iż czynności pomocnicze wykonywane przez Doradcę woparciu o treść niniejszej Umowy nie będą obejmować prawa prowadzenia negocjacji celem zawarcia umowy.
 6. W celu uniknięcia wątpliwości Strony ustalają ponadto, iż celem niniejszej Umowy nie jest nawiązanie pomiędzynimi stosunku pracy i wszelkie postanowienia Umowy powinny być interpretowane zgodnie z tą zasadą . Doradca działa na zasadzie wykonywania wolnego zawodu lub samodzielnej działalności gospodarczej i nie jest pracownikiem w myśl prawa pracy. Odprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne i inne opłaty osobowe są wyłącznie obowiązkiem Doradcy.

§ 2. ZAPEWNIENIA STRON

 1. Firma oświadcza, że prowadzi między innymi działalność w zakresie doradztwa i pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, zgodnie z treścią Umowy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz. U. Nr 115 poz.704 ze zm.) oraz na podstawie przepisów obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, oferującą nieruchomości własne, jak i nieruchomości osób trzecich.
 2. Doradca oświadcza, że na podstawie Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 21 lipca 2004r. (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.) prowadzi działalność gospodarczą i w związku z tym spełnia oraz zobowiązuje się spełniać w przyszłości wszelkie zobowiązania publicznoprawne, a w szczególności uiszczać podatki i składki naubezpieczenie społeczne i zdrowotne.
 3. Doradca wyraża zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie przez Firmę jego wizerunku na stronie internetowej oraz w materiałach reklamowych na czas trwania niniejszej Umowy na podstawie art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006r. Nr 90 poz. 631 z pózn. zm.)

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI FIRMY

 1. Firma zobowiązuje się do:
  1. udostępnianie Doradcy formularzy, dokumentów oraz materiałów pomocniczych niezbędnych doprowadzenia działalności przez Doradcę w zakresie ustalonym w niniejszej Umowie,
  2. kierowania Doradcy na szkolenia w trybie i na zasadach oddzielnie ustalonych,
  3. przedstawiania Doradcy miesięcznego zestawienia zawierającego wszystkie należne za dany miesiącprowizje i tytuły do ich wypłaty,
  4. terminowego rozliczenia należnej prowizji oraz wypłaty ustalonego wynagrodzenia.
 2. W celu podnoszenia kwalifikacji Doradcy Firma organizuje i prowadzi szkolenia, w szczególności z zakresu doskonalenia techniki sprzedaży i pogłębiania wiedzy z zakresu prowadzonej działalności. Zasady i tryb prowadzenia szkoleń uregulowane zostaną oddzielnie.
 3. W związku z obowiązkami wynikającymi z ustępów 1 i 2 niniejszego paragrafu Firma zobowiązuje się do ponoszenia kosztów organizowanych na rzecz Doradcy szkoleń, wyłącznie w następującym zakresie: materiałów niezbędnych do uczestniczenia w szkoleniu oraz kosztów szkolenia.
 4. Warunkiem ponoszenia przez Firmę kosztów sprecyzowanych w ustępie 3 niniejszego paragrafu jest każdorazowo wcześniejsza akceptacja przez Firmę pisemnego wniosku Doradcy o pokrycie tych kosztów.
 5. Wszelkie inne wynikłe koszty, które nie zostały wymienione w ustępie 3 niniejszego paragrafu, a pozostające w związku z prowadzonym szkoleniem Doradcy, Firma może pokryć wyjątkowo, po wcześniejszej pisemnej akceptacji Właściciela Firmy.
 6. Firma ma prawo kontrolowania Doradcy w zakresie prawidłowości wykonywania obowiązków umownych

.§ 4. PRAWA I OBOWIĄZKI DORADCY

 1. W ramach wykonywania powierzonych niniejszą Umową czynności doradczych, Doradca zobowiązany jest do przestrzegania poufności danych i wszelkich innych informacji dotyczących funkcjonowania Firmy i jej kontrahentów oraz warunków Umowy jako tajemnicy handlowej Firmy; obowiązek ten nie ustaje pomimo rozwiązania niniejszej Umowy.
 2. Doradca zobowiązuje się świadczyć na rzecz Firmy czynności doradcze z należytą starannością i sumiennością właściwą dla profesjonalisty oraz z poszanowaniem zasad etyki zawodowej i rzetelności kupieckiej, jak i zgodnie ze standardami przyjętymi w tym zakresie przez firmy świadczące usługi o podanym charakterze jak Firma.
 3. Czynności określone powyżej Doradca wykonuje w dowolnym czasie, jednakże zobowiązuje się w każdym wypadku wykonywać zlecone sprawy w sposób zapewniający należyte wykonanie czynności.
 4. Doradca może wykonywać czynności określone niniejszą Umową w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, w Oddziale Firmy lub innym miejscu, według własnego uznania. W każdym jednak wypadku Doradca zobowiązuje się wykonywać zlecone sprawy w sposób zapewniający należyte wykonanie czynności.
 5. Doradca zobowiązuje się ponadto do:
  1. uczestnictwa w organizowanych przez Firmę szkoleniach oraz stałego pogłębiania wiedzy zawodowej wewłasnym zakresie,
  2. zapoznawania się memorandami, zarządzaniami i uchwałami wydanymi przez Firmę, w szczególności zapoznawania się i przyjęcia do stosowania planowej wielkości sprzedaży dla Doradcy i Oddziału Firmy, których udostępnienie w siedzibie Firmy, Oddziałów Firmy lub w postaci elektronicznej jest równoznaczne z ich przekazaniem,
  3. stałego, sumiennego pozyskiwania ofert sprzedaży nieruchomości, w wyznaczonej ilości oraz spełniających warunki wskazane przez Firme, o której mowa w li. b, ich obsługi oraz aktualizacji,
  4. udzielenia Firmie rzeczowego, odnoszącego się do konkretnych zarzutów, pisemnego wyjaśnienia dotyczącego pism klientów Firmy, których przedmiotem jest skarga na usługi Doradcy.
 6. W przypadku jakiejkolwiek zmiany adresu, danych firmy lub okoliczności stanowiących podstawę oświadczeń zawartych w niniejszej Umowie, Doradca zobowiązuje się do niezwłocznego, nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania stosownego dokumentu zawierającego aktualne dane, zawiadomienia Firmy o zmianach.
 7. Doradca nie ma prawa zlecania do powierzania osobom trzecim, bez wyraźnej zgody Firmy, pod jakimkolwiek tytułem prawnym, wykonywania jakichkolwiek czynności wynikających z niniejszej umowy.
 8. Doradca nie ma prawa odbierać od klientów żadnych płatności związanych z zawieranymi przez Firmę umowami ani dokonywać jakichkolwiek wpłat w imieniu lub zamiast klienta.
 1. Umowa nie uprawnia Doradcy do składania w imieniu Firmy jakichkolwiek oświadczeń lub zaciągania zobowiązań, jak również nawiązywania, bez wyraźnego upoważnienia ze strony Firmy, jakichkolwiek negocjacji celem zawarcia umowy w imieniu Firmy. Doradca nie ma prawa, bez pisemnego pełnomocnictwa Firmy, podpisywać żadnych dokumentów w imieniu Firmy oraz innych osób.
 2. Doradca nie jest upoważniony bez pisemnej zgody Firmy do podejmowania jakichkolwiek czynności reklamujących usługi i produkty Firmy ani podmiotów, na rzecz których Firma wykonuje usługi, o których mowa w paragrafie 1 ustęp 3 litera e; może się jedynie posługiwać materiałami reklamowymi przekazanymi przez Firmę. Firma udziela Doradcy uprawnienia do posługiwania się wobec osób trzecich i korzystania z jej znaku firmowego, a także udostępni środki ku temu niezbędne (pieczęcie, papier firmowy, wizytówki).
 3. Doradca ponosi wszystkie koszty swojej działalności i nie może nimi obciążać Firmy ani klientów Firmy.
 4. Doradca zobowiązany jest do powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej wobec Firmy, a także odjakiegokolwiek działania na szkodę Firmy,
 5. Firma może także powierzyć Doradcy sprzęt, w szczególności samochód, laptop, aparat, kamera oraz telefonkomórkowy. W przypadku udostępnienia przez Firmę takiego sprzętu Doradcy, jest on zobowiązany do korzystania z niego wyłącznie w celu wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, jak również nie ma prawa udostępnienia powierzonego sprzętu w jakimkolwiek celu osobom trzecim, bez pisemnej zgody wyrażonej przez Firmę.

§ 5. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Doradca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r. Nr 101 poz. 926 ze zm. ? dalej jako Ustawa) oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych.
 2. W granicach nadanego przez Firmę upoważnienia, o którym mowa w art. 37 Ustawy Doradca może przetwarzać dane osobowe, których administratorem jest Firma, w szczególności dane osobowe klientów Firmy w zakresie świadczenia czynności wskazanych w niniejszej Umowie.
 3. Doradca zobowiązany jest do przetwarzania danych osobowych, których administratorem jest Firma lub podmiot na rzecz, którego Firma wykonuje usługi, zgodnie z Ustawą, postanowieniami obowiązującej w Firmie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa danych osobowych oraz w zakresie nie szerszym niż wyznaczony treścią nadanego przez Firmę lub podmiot na rzecz, którego Firma wykonuje usługi upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. Doradca zobowiązany jest ponadto do stosowania się do wszelkich wskazówek i poleceń Firmy dotyczących przetwarzania danych osobowych, do których Doradca uzyska dostęp w związku z realizacją postanowień Umowy oraz do stosowania się do postanowień dokumentacji przekazanej przez podmioty na rzecz, których Firma wykonuje usługi.
 4. Doradca jest zobowiązany do zachowania poufności danych osobowych, do których przetwarzania zostanie upoważniony , a także sposobów ich zabezpieczenia.
 5. Doradca odpowiada za szkody jakie powstały wobec Firmy lub osób trzecich w wyniku przetwarzania przez Doradcę danych osobowych niezgodnie z przepisami Ustawy oraz postanowieniami niniejszego paragrafu.
 6. Doradcy przysługuje prawo kierowania zapytań do Firmy w zakresie prawidłowości wykonania przez Doradcę obowiązków dotyczących przetwarzania oraz zabezpieczania danych osobowych, do których przetwarzania został upoważniony na potrzeby realizacji postanowień Umowy.
 7. Doradca jest zobowiązany zawiadomić Firmę o wszelkich nieprawidłowościach lub incydentach, których wystąpienie może się wiązać lub prowadzić do naruszenia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 8. Administratorem podanych przez Doradcę danych osobowych jest Safe Home Dariusz Kociucki z siedzibą w Lesznie (64-100) przy ul. Słowiańska 55. Dane osobowe Doradcy będą przetwarzane w celach związanych z wykonaniem postanowień niniejszej Umowy, realizacją przez Administratora praw i obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz archiwizacyjnych. Podanie przez Doradcę danych osobowych jest dobrowolne jednakże niezbędne do zawarcia Umowy. Doradcy przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz i poprawiania.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DORADCY

 1. Naruszenie przez Doradcę obowiązku wynikającego z ustępu 12 paragrafu 4 w czasie obowiązywania niniejszej Umowy rodzi obowiązek wyrównania przez Doradcę szkody wyrządzonej Firmie w pełnej wysokości.
 2. W przypadku powierzenia przez Doradcę realizacji czynności , do których wykonywania Doradca jest zobowiązany na podstawie niniejszej Umowy osobom trzecim bez zgody Firmy, o której mowa w ustępie 7 paragrafu 4, ponosi on pełną odpowiedzialność za wszelkie działania lub zaniechania tych osób, zarówno zawinione, jak i niezawinione, bez względu na brak winy w wyborze oraz brak jakiejkolwiek winy po stronie Doradcy w powstaniu szkód lub utracie korzyści przez Firmę.
 3. Doradca odpowiada za szkody, jakie powstały wobec Firmy lub osób trzecich w wyniku niezgodnego z prawem i niniejszą Umową wykonania przez Doradcę obowiązków dotyczących zabezpieczenia powierzonych mu na podstawie niniejszej Umowy danych, w tym danych osobowych.
 4. Firmie przysługuje prawo do pomniejszenia wynagrodzenia należnego Doradcy o 20% w sytuacji, gdy Doradca wykaże się brakiem należytej staranności przy wykonywaniu czynności będących przedmiotem niniejszej Umowy, a w szczególności, gdy efektem braku należytej staranności ze strony Doradcy będzie wadliwość formalna przygotowywanych przez Doradcę dokumentów dotyczących transakcji Firma zobowiązana jest przedstawić Doradcy na piśmie przyczyny uzasadniające pomniejszenie wynagrodzenia, z wymienieniem dokumentów dotkniętych wadliwością formalną i wskazaniem konkretnych wad.

§ 7. SYSTEM WYNAGRODZEŃ

 1. Firma zobowiązuje się do wypłaty, z tytułu wykonywania czynności doradczych na podstawie niniejszej Umowy wynagrodzenia miesięcznego według modelu rozliczania oraz w wysokości określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.
 2. Wynagrodzenie należne Doradcy jest wypłacane w trybie miesięcznym na konto Doradcy wskazane w prawidłowo wystawionej przez Doradcę fakturze.
 3. Usługi wykonane przez Doradcę uznaje się za wykonane w dacie otrzymania przez Firmę zaakceptowanego przez Doradcę miesięcznego zestawienia zawierającego wszystkie należne za dany miesiąc prowizje oraz tytuły do ich wypłaty.
 4. Uzgodnione przez Strony miesięczne zestawienie jest podstawą do wystawiania faktury przez Doradcę.
 5. Firma jest upoważniona do potrącenia z bieżącego wynagrodzenia, w tym prowizji, kwot przysługujących Firmie ztytułu niewywiązywania się przez Doradcę z obowiązków przewidzianych w niniejszej Umowie, w tym błędnienaliczonych lub nienależnych Doradcy prowizji wypłaconych w poprzednich okresach rozliczeniowych.
 6. Wynagrodzenie miesięczne wypłacone zgodnie z powyższymi zasadami wyczerpuje całość roszczeń Doradcy wstosunku do Firmy, związanych z wykonywaniem niniejszej Umowy.
 7. Strony postanawiają, że dodatkowo, oprócz prowizji, Firma może przyznać Doradcy premię uznaniową(zwiększenie wynagrodzenia). Przy ustaleniu wysokości premii uznaniowej Firma brać będzie pod uwagę sumienność i staranność w świadczeniu przez Pomocnika na rzecz Firmy usług, o których mowa w § 1 umowy oraz postawę Doradcy w stosunku do klientów Firmy.

§ 8. KLAUZULA POUFNOŚCI

 1. Żadna ze stron nie będzie bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony kopiować, rozpowszechniać ani ujawniać komukolwiek informacji dotyczących drugiej Strony, jej interesów, finansów lub działań, włącznie z wszelkimi informacjami technicznymi, kosztowymi i tajemnicą przedsiębiorstwa, niezależnie od źródeł tych informacji, z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu.
 2. Każda ze Stron zobowiązuje się, że w żadnych okolicznościach treść niniejszej Umowy nie może, ani w całości ani w części, być ujawniona ani przekazana przez daną Stronę, jej pracowników, przedstawicieli, członków władz lub pełnomocników żadnej osobie trzeciej z wyjątkiem (i) doradców i audytorów danej Strony, (ii) w sytuacji, w której informacje takie stały się powszechnie znane bez winy którejkolwiek ze Stron (iii) lub w sytuacji, w której druga Strona udzieliła uprzedniej pisemnej zgodny (przy czym zgody takiej nie można bezzasadnie odmówić) (iv) lub w sytuacji, gdy takie ujawnienie jest wymagane stosownymi przepisami prawa lub wymagane przez sądy lub uprawnione organy władzy publicznej.

§ 9. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. Niniejsza Umowa została zawarta na czas nieokreślony.
 2. Umowa może być rozwiązana przez każdą ze Stron za wypowiedzeniem dokonanym w formie pisemnej, podrygorem nieważności, z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie wysłane do Doradcy dwukrotnie na adres korespondencyjny i dwukrotnie zwrócone z powodu nieodebrania uważa się za doręczone skutecznie w dacie zwrotu drugiego z pism.
 3. Każda ze Stron może wypowiedzieć Umowę bez zachowania terminów wypowiedzenia z powodu naruszenia przez drugą Stronę postanowień Umowy lub niewykonania obowiązków umownych w całości lub znacznej części, a także w przypadku działania przez Doradcę na szkodę Firmy.
 4. Umowa wygasa zawsze w przypadku śmierci Doradcy.
 5. W ciągu 3 dni od dnia rozwiązania Umowy, bez względu na tryb jej rozwiązania, Doradca obowiązany jest dozwrotu na rzecz Firmy, poprzez dostarczenie do jej siedziby lub do siedziby Oddziału Firmy, wszystkich materiałów wyposażenia przekazanego przez Firmę oraz wszystkich posiadanych upoważnień do działania w imieniu Firmy, o ile takie zostały wydane.
 6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Firmę bez wypowiedzenia wyłącznie z przyczyn zawinionych przez Doradcę, przewidzianych w ustępie 3, z dniem rozwiązania Umowy ustaje obowiązek wypłaty przez Firmę wynagrodzenia należnego Doradcy na podstawie niniejszej Umowy, którego data wymagalności przypada na okres po rozwiązaniu Umowy. W powyższym zakresie Doradca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Firmy.
 1. W przypadku pozostałych form rozwiązania i wygaśnięcia Umowy po dacie tego rozwiązania lub wygaśnięcia, Doradcy przysługuje 50% należnego wynagrodzenia, którego data wymagalności przypada na okres po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy.
 2. Należność, o której mowa w paragrafie poprzedzającym zostanie wypłacona Doradcy w terminie 30 dni, od dnia jej wymagalności.
 3. Prawidłowa wypłata należności obliczonych zgodnie z ustępami 7 i 8 niniejszego paragrafu wyczerpywać będzie wszystkie roszczenia Doradcy względem Firmy z tytułu realizacji obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana lub uzupełnienie niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy jest lub stanie się nieważne w całości lub części, nie będzie tomiało wpływu na ważność pozostałych postanowień Umowy. W takim wypadku Strony zastąpią nieważne postanowienie ważnym postanowieniem, które będzie odpowiadało w jak najbliższym zakresie celowi nieważnego postanowienia.
 3. Żadna ze Stron nie może przenieść jej praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony niniejszej Umowy. Żadna osoba poza Stroną niniejszej Umowy nie może dochodzić żadnego prawa ani korzyści na mocy niniejszej Umowy.
 4. Niniejsza Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim będzie interpretowana. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego i innych przepisów obowiązującego prawa.
 5. Wszelkie spory wynikające z niniejszej Umowy lub z nią związane będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia między Stronami, zostaną poddane rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Firmy.
 6. Umowa sporządzona została w 2 (słownie: dwóch) egzemplarzach, po 1 (słownie: jednym) dla każdej ze Stron.
 7. Każda Strona Umowy została parafowana przez Strony.
 8. Każda ze Stron dodatkowo oświadcza, iż Umowa została przez każdą z nich przeczytana, jej treść i skutki prawne

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do umowy o współpracy z dnia ……………………

§ 1. MODEL ROZLICZANIA

Doradca zostaje poinformowany o stawkach wynagrodzenia.

§ 2. STAWKI WYNAGRODZENIA

1. Strony ustalają, że wynagrodzenie doradcy rozliczane jest według indywidualnych stawek marżowych dla odrębnych transakcji (rozliczenie wynagrodzenia prowizyjnego)stawki netto:

a. Przy realizacji marży na poziomie do 2,29% stawka dla Doradcy wynosi 60%
b. Przy realizacji marży na poziomie od 2,3% do 2,9% stawka dla Doradcy wynosi 65%
c. Przy realizacji marży na poziomie powyżej 3,0% do 3,99% stawka dla Doradcy wynosi 70%
d. Przy realizacji marży na poziomie powyżej 4,0% do 4,99% stawka dla Doradcy wynosi 75%
e. Przy realizacji marży na poziomie powyżej 5,0% do 5,99% stawka dla Doradcy wynosi 80%

Doradca W imieniu firmy